Momenteel wordt de klepelmethode toegepast. Omdat dit leidt tot verruiging passen we dit niet meer toe.

Verruiging van riet komt veel voor. Het aangepaste maaibeheer gaat dit soort verruiging tegen.

De vegetatie wordt gemaaid als de bloemen zijn uitgebloeid en de zaadrijping is voltooid. Dit zorgt voor meer verschillende soorten planten.

De gemeente HLTsamen werkte met beheerbestekken, die waren opgesteld vóór de ambtelijke samenvoeging in 2017. De drie bestekken van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen hadden andere uitgangspunten en sloten niet meer aan op het huidige beleid van de werkorganisatie. Daarom is Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd om een visie, nieuw bestek en bijbehorende tekeningen op te stellen.

Visie

HLTsamen heeft de ambitie uitgesproken om hun beheer over te laten gaan van traditioneel maaibeheer naar ecologisch beheer. De visie voor het maaibeheer van de bermen en oevers is dat het onderhoud op een dusdanige wijze plaatsvindt, dat dit zorgt voor een goede leefomgeving voor de in potentie aanwezige inheemse flora en fauna. Hierdoor kunnen de flora en fauna zichzelf in standhouden en heeft het mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt mogelijk als de bermen en oevers een netwerk vormen waarlangs de fauna zich kan bewegen en de flora zich kan verspreiden.

Gouden bermen

Vanuit de visie en inventarisatie van het huidige beheer kwamen 6 beheergroepen naar voren; Ruigte, Bloemrijk gras, Ruw gras, Oever-natte oever, Oever-droge oever en Natuurvriendelijke oever. Het beheertype grasveld valt niet binnen de grenzen van dit bestek. Aan de gedefinieerde beheergroepen werden ecologische beheermaatregelen gekoppeld, maar zijn ook gespiegeld aan het Bed- en Breakfast principe van Groen cirkels bijenlandschap. Deze natuurorganisatie heeft als doel om een goed leefgebied (Bed- en Breakfast) voor vlinders en bijen te ontwikkelen.

Met het koppelen van het beheertype en de beheermaatregelen aan de uitstraling van het gebied kwamen ‘Gouden bermen’ naar voren. De Gouden bermen zijn bermen die de potentie hebben om door middel van ecologisch beheer van grote waarde voor de bijen en vlinders te zijn. De gouden bermen vormen een netwerk. Hierdoor kunnen niet alleen bijen en vlinders, maar ook kleine zoogdieren en reptielen op een goede manier van leefgebied naar leefgebied migreren.

Kleurkeur

Om een goede vertaalslag naar het bestek en de tekeningen te maken heeft Ed Rodewijk de cursus Kleurkeur gevolgd. Deze cursus, opgezet door de Vlinderstichting, traint medewerkers van groenaannemers en groenbeheerders van gemeentes om volgens de nieuwste ecologische maaiprincipes te werken. De training is niet alleen gericht op maaiwerkzaamheden, maar ook om deze nieuwe maaimethodes helder te communiceren. Niet alleen tussen de gemeentemedewerker en de aannemer maar vooral ook naar de burgers, bedrijven en bezoekers.

In het bestek en op de tekeningen zijn de nieuwe maaimethodes verwerkt waardoor de aannemer kon starten met de omvorming van het traditioneel maaibeheer naar ecologische beheer.