Het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek is opgesteld om samenhangende doelen bereiken op het gebied van natuurontwikkeling, behoud van het landschap, erfgoed en recreatie.

Voor de ontwikkeling van natuur, landschap en recreatie in de Bollenstreek is het gebiedsprogramma één van de instrumenten. Op basis van het gebiedsprogramma kunnen de projecten voor genoemde onderwerpen worden geprioriteerd en gefinancierd. Deze financiering wordt onder andere geregeld vanuit de Uitvoeringsregeling Groen (URG) van de Provincie Zuid-Holland, het Regionaal Groenprogramma van regio Holland Rijnland en de budgetten van individuele gemeenten. De gemeente Noordwijkerhout was trekker voor het opstellen van het gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020 en heeft Ingenieursbureau Rodewijk gevraagd een aanpak te formuleren en het voortouw te nemen in het opstellen van het programma. Deze werkzaamheden zijn in september 2015 opgestart en zullen naar verwachting in september 2016 worden afgerond.

De opdracht van de Provincie Zuid-Holland aan de Gemeente Noordwijkerhout was het opstellen van een ambitieus programma inclusief een geactiveerd en betrokken maatschappelijk middenveld in de Bollenstreek. Ingenieursbureau Rodewijk heeft een plan van aanpak opgesteld en is in september 2015 gestart met het organiseren van diverse bijeenkomsten. Gedurende het project is de samenwerking verbreed met een programmamanager die zich richt op het activeren van het maatschappelijk middenveld, zodat Ingenieursbureau Rodewijk zich als inhoudelijk specialist kan toeleggen op de inhoud van het programma.

Een ambitiedocument (visie) vormde de basis voor het verder uitwerken van doelstellingen en subdoelstelling om uiteindelijk de projecten te kunnen toetsen. De gemeentelijk bestuurders in de Bollensteek hebben prioriteiten aangebracht en de gemeenten hebben geld vrij gemaakt. De Provincie heeft uiteindelijk 2,25 miljoen euro subsidie toegezegd voor realisatie van het programma. Het totale programmabudget voor de periode 2016-2020 bedraagt hiermee ten minste 6,5 miljoen euro.

21
jul

6,5 miljoen voor Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek

Status: In uitvoering
Bollenstreek
In de achterliggende maanden heeft Ingenieursbureau Rodewijk meegewerkt aan het opstellen van het Gebiedsprogramma Bollenstreek. Een ambitieus projectenprogramma om groen en recreatie in de Bollenstreek een impuls te geven. Op vrijdag 8 juli is bod van de Provincie Zuid-Holland á € 2,25 miljoen euro officieel bekend geworden. Klik hier voor het persbericht.
Meer over dit project