Na de oplevering van een nieuwe basisschool in Lisse, bestond er de wens om de ‘restruimte’ tussen parkeervakken en trottoirs in te vullen met aantrekkelijke beplantingen. De vakken waren sterk wisselend van formaat waardoor een sterk en eenvoudige sortiment is gekozen. Langdurige bloeiers met lampepoetsersgras en beukenhagen om jaarrond een aantrekkelijk en herkenbaar beplantingsbeeld te houden.

Een andere vorm van ‘groenrenovaties’. De gemeente Lisse zou graag op een tweetal rotondes, die overigens al erg fleurig waren ingericht, een extra beplantingsimpuls zien wat de relatie van Lisse met de bollenstreek meer zou benadrukken. Omdat het jaarrond zichtbaar houden van bol- en knolgewassen lastiger en kostbaarder was, hebben wij voorgesteld om ook iets toe te voegen wat de relatie met de bollenstreek blijvend zichtbaar houd. Onze ‘Lisser Gaasbak’ is gedurende het groeiseizoen met een wisselend sortiment bloeiende bollen en knollen een extra toevoeging geweest voor enkele rotondes in Lisse.

Een oudere foto van de Broekweg in Lisse. De straat werd gesierd door prachtige kastanjebomen die jammer genoeg verwijderd moesten worden als gevolg van de kastanjebloedingsziekte. Het verwijderen van deze bomen gaf aanleiding om ook de onderliggende plantsoenen te renoveren.

Een recente foto van de plantsoenen langs de Broekweg in Lisse. Hier zijn jongere Hopbeuken aangeplant in de voor openbare ruimte. De onderbegroeiing bestaat uit twee soorten Hypericum, met daartussen zomerbloeiende bollen als Allium en Camassia.

Groenrenovaties Lisse

In 2013 heeft ingenieursbureau Rodewijk, in opdracht van de gemeente Lisse, een RAW-raamovereenkomst opgesteld (toen nog OMOP) als middel om het groen in Lisse te gaan renoveren. De gemeente Lisse had de beleidsuitgangspunten en budgetten geregeld in een groenbeheerplan en een groenatlas. Op veel plekken in Lisse werd het groen wel regulier onderhouden maar vond er geen vervanging plaats. Het gevolg was de kwaliteit van veel plantsoenen slecht was. Daarnaast was het sortiment vaak eentonig en er was weinig bloeiende beplanting. In februari 2014 is het bestek aanbesteed en is direct gestart met het renoveren van het groen langs de belangrijkste doorgaande wegen in Lisse. Zo’n 25 deelprojecten zijn vanaf 2014 tot en met 2016 gerealiseerd.

De RAW-raamovereenkomst is het uitgangspunt voor het uitvoeren van de groenrenovaties. Dit bestek is opgesteld door Ingenieursbureau Rodewijk en bevat een breed spectrum aan werkzaamheden om openbaar groen te groen te renoveren. Te denken valt aan het rooien van bomen en beplantingen, grondverbeteringen, het aanplanten en afwerken van beplantingen en ook een nazorgperiode van 2 jaar na oplevering. Het bestek had een looptijd van 2014 tot en met 2016. Ingenieursbureau Rodewijk heeft ook de aanbesteding begeleid.

Parallel aan opstellen van het bestek in 2013 zijn direct de eerste deelprojecten in Lisse voorbereid. Ingenieursbureau Rodewijk heeft beplantingsplannen opgesteld en heeft in veel gevallen het gesprek met bewoners gevoerd over de wensen. Vanaf februari 2014 is gestart met de realisatie van de eerste deelprojecten en zo is vervolgens via zo’n 25 deelprojecten het groen op de belangrijkste plekken in Lisse aangepakt. Veel groen is omgevormd en heeft kwaliteitsslag gekregen. Op accentplekken is veel bloeiende beplanting verwerkt, er zijn bijvoorbeeld veel vaste planten in het openbare groen verwerkt. Als begeleiding van wegen zijn hagen aangeplant en op de meer extensievere plekken zijn gazons of ruige bermen gerealiseerd. Per saldo hebben deze omvormingen geleidt tot lagere beheerkosten in de gemeente. Ingenieursbureau Rodewijk verzorgt gedurende de realisatie en de nazorg het toezicht en directievoering en ontzorgt daarmee de gemeente op dit onderdeel.

Schrijf je in voor updates

Stuur ons een bericht