In de Bollenstreek is in 2014 Wandelnetwerk Bollenstreek gerealiseerd. Zo’n 150 km wandelroutes zijn voorzien van markering en bebording. Daarnaast zijn knelpunten opgelost met behulp van bijvoorbeeld bruggen.

Wandelnetwerk Bollenstreek

In opdracht van Gemeente Lisse (namens 5 Bollenstreek-gemeenten) is in de periode 2013-2015 Wandelnetwerk Bollenstreek voorbereid en gerealiseerd. In het najaar van 2013 is ons gevraagd een RAW-bestek op te stellen en de aanbesteding te organiseren. Tevens is ons gevraagd om de begeleiding van het project ter hand te nemen in de vorm van projectcoördinatie, directievoering en toezicht. In 2014 is het netwerk uitgebreid in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest. In oktober 2015 is het totale netwerk officieel geopend.

Onze rol

In de voorbereidingsfase is het volledige project door ons technisch voorbereid. Het was de wens van de opdrachtgever dat de aannemer een belangrijke rol kreeg in de oplossingsrichting en de detaillering van de knelpunten. We hebben een OMOP-bestek opgesteld, inclusief specifiek toegepaste EMVI criteria en een aantal principe-details voor kunstwerken. Het doel van deze kunstwerken was om de knelpunten op te lossen met bruggen, pontjes en overstapjes. Het heeft geresulteerd in een functionele aanbestedingswijze afgestemd op het gebied, het project en de wens van de opdrachtgever.

Na beoordeling van de inschrijvingen en de plannen van aanpak is het project gegund aan AHCO weg- en waterbouw B.V. uit Lisse en is ook de begeleiding door ons ter hand genomen. Er was afstemming noodzakelijk met de 7 gemeenten, grondeigenaren en overige actoren. Daarbij zijn er diverse vergunningen en ontheffingen aangevraagd. Gedurende de realisatie is door Ingenieursbureau Rodewijk toezicht gehouden en directie gevoerd namens de opdrachtgevers.