De wijkentree heeft een rustiger uitstraling gekregen door een verschuiving van de parkeer- en groenvakken. De meer symmetrische opzet biedt ruimte voor nieuwe Lindebomen die op termijn de entree zullen begeleiden.

Meerenburgh Lisse, diverse renovaties

De Lissese woonwijk Meerenburgh is een vrij verdichtte wijk die voor een groot deel bestaat uit kleinere hofjes en versteende pleintjes. De laatste jaren heeft de wijk te maken met een steeds groter wordend tekort aan parkeerplaatsen. Hierbij hebben wij er op aangestuurd om niet alleen het parkeren te optimaliseren, maar ook het groen hierbij te betrekken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een herinrichtingsvoorstel voor parkeeroptimalisatie, aanvullende planvorming met betrekking tot het openbaar groen en zelfs een overkoepelende groenstructuurvisie voor de gehele wijk waarbinnen toekomstige renovaties kunnen plaatsvinden.

Onze rol

Het opnieuw organiseren van de vele parkeervakken had directe gevolgen voor het groen in Meerenburgh. Parkeren werd verder geoptimaliseerd, waarbij nog geen duidelijke omgangsregels voor het overblijvende, of nieuw in te passen, groen waren opgesteld. Los van de parkeeroptimalisatie, stonden er meerdere speelplaatsen, plantsoenen en zelfs de groene rand van de wijk op het wensenlijstje om op korte termijn te renoveren. Om die reden hebben wij een overkoepelende groenvisie opgesteld om op wijkniveau kaders te stellen over hoe om te gaan met de verschillende groene onderdelen van de wijk. Tijdens een bewonersbijeenkomst in de wijk hebben wij deze visie samen met enkele renovatieplannen ten aanzien van het openbaar groen gepresenteerd.

In de uitwerking hebben wij zorg gedragen voor het opstellen van de ontwerp- en bestekstekeningen van zowel de groenrenovaties als de parkeerrenovaties en het bestek. Daarop volgend hebben wij de directievoering en het uitvoeringstoezicht van dit werk op ons genomen.